ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ (Name) ศาลาพระเกี้ยว

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ศาลาพระเกี้ยว

ที่ตั้ง Location) 254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°44'07.8"N 100°31'53.3"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารอเนกประสงค์ : EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารอเนกประสงค์ : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2509

ผู้ออกแบบ (Architectural designer)
  • ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
  • ผู้ช่วยออกแบบ : รองศาสตราจารย์เลิศ อุรัสยนันทน์
  • วิศวกร : ศาสตราจารย์ ดร.รชฏ กาญจนะวณิชย์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) เปิดใช้งานเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ. 1967) ซึ่งตรงกับการฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ซึ่งอาคารก่อสร้างเพื่อใช้เป็นชมรมนิสิตสาขาต่างๆ หรือ Student Union

เอกสารอ้างอิง Reference) -วราสารจามจุรี. ปีที่13 ฉบับที่1-3 (มกราคม-ธันวาคม 2554) : 32-37 -หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) -สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมเจ้าโวฒยากร_วรวรรณ -http://condrenrails.com/Madison-2006-2007/Frank-Lloyd-Wright/Unitarian%20Church/index.htm -http://www.dchamberlinarchitect.com/travel-north%20america-united%20states-wisconsin-madison-UNITARIAN%20CHURCH.htm