อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ (Name) อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารหัวโต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง Location) 39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°44'32.6"N 100°32'05.5"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงานและปฏิบัติการ: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) ใช้เป็นอาคารเรียนในระดับปริญญาตรี และสำนักงานของทางคณะ : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection)
  1. ดูแลรักษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรม อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2515

ผู้ออกแบบ Architectural designer)
  • ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร
  • ประพุทธ ยุกติรัตน์
  • รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514-2515 เป็นอาคารที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวของอาคารแสดงเนื้อวัสดุคอนกรีตอย่างแจ่มชัด ไร้การปกปิดด้วยสี ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่เกิดขึ้นในยุโรป และสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20

เอกสารอ้างอิง (Reference)
บทความเรื่องอาคารชัยอัศวรักษ์ สถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์น ของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยรศ.สุภาวดี รัตนมาศ จากหนังสือ 80 ปี สัตวแพทย์ จุฬา 80 ปีสร้างความสุขไม่สิ้นสุด