อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ (Name) อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)/ตึกปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ที่ตั้ง Location) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°49'02.0"N 100°33'28.7"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารประเภทสำนักงาน : COM (Commercial)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารประเภทสำนักงาน : COM (Commercial)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยบริษัทปตท. จำกัดมหาชน

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2528

ผู้ออกแบบ Architectural designer) บริษัท Plan Associates Co.,Ltd. บริษัท Design Develope Co., Ltd. นิธิ สถาปิตานนท์ (Project Manager)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เนื่องจากทางบริษัทปตท.จัดประกวดออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ โดยบริษัท Plan Associates ชนะการประกวดแบบอาคารปตท.แบบแรกที่ชนะการประกวดผังพื้น (Plan) เป็นรูปสามเหลี่ยม แต่เนื่องจากเวลานั้นเทคโนโลยีการก่อสร้างยังไม่ดีเพียงพอ จึงมีการปรับปรุงพัฒนาแบบโดยยึดหลักแนวความคิดสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์น Form Follow Function และ Follow Structure จึงเป็นลักษณะอาคารที่เห็นจนถึงปัจจุบัน