อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชื่อ (Name) อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่ตั้ง Location) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°43'48.1"N 100°46'36.6"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ : EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2529

ผู้ออกแบบ Architectural designer) KUME (Japanese architects)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรวมหลังแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง การออกแบบและก่อสร้างอาคารได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 480 ล้านบาท และเปิดใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2529