หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ (Name) หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง Location) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°43'38.6"N 100°46'38.3"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารหอประชุม : EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารหอประชุม : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2518

ผู้ออกแบบ Architectural designer) สถาปนิกญี่ปุ่น โดยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น (Unknown)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารหอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนและการออกแบบจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาคารเป็นหอประชุมใหญ่หลังแรกของสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านระบบเสียงที่มีความสมบูรณ์สำหรับรองรับกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ เช่น พิธีปฐมนิเทศน์ของนักศึกษา พิธีไหว้ครู กิจกรรมการแสดงดนตรีและการแสดงละครของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจวบจนปัจจุบัน