โบสถ์เซเวียร์

ชื่อ (Name) โบสถ์เซเวียร์ (Xavier Chapel)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) โบสถ์เซเวียร์ (Xavier Chapel)

ที่ตั้ง Location) บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 43 ราชวิถีซอย 12 กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°45'59.9"N 100°32'17.4"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) โบสถ์ประจำบ้านเซเวียร์ (Church) เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก : REL (Religion)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) โบสถ์ประจำบ้านเซเวียร์ (Church) เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก : REL (Religion)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection)
  1. ดูแลรักษาโดยบ้านเซเวียร์ กรุงเทพมหานคร
  2. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปีพ.ศ.2527 จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2515

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ศาสตราจารย์ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา บริษัทคาซ่า จำกัด

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
บ้านเซเวียร์ กรุงเทพฯเป็นบ้านแรกของคณะเยสุอิตในประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบันมานานกว่า50ปี เริ่มในปีค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) บ้านเซเวียร์เป็นศูนย์กลางของงานอภิบาลและกิจกรรมที่หลากหลาย

เอกสารอ้างอิง (Reference) http://baanxavier.org/