อาคารรัฐสภาไทย (1)

ชื่อ (Name) อาคารรัฐสภาไทย

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารรัฐสภาไทย

ที่ตั้ง Location) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°46'28.5"N 100°30'50.6"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารหอประชุม : ADM (Administration)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารหอประชุม : ADM (Administration)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยรัฐสภาไทย

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2516

ผู้ออกแบบ Architectural designer) พล จุลเสวก และคณะกรมโยธาธิการ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารรัฐสภา เป็นสำนักของรัฐสภาไทย ใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันหรือแยกกันของสภาผู้แทนราษฎรไทยและวุฒิสภาไทย ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมตลอดถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐสภาด้วย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 หลังการปฏิวัติสยามและประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก ผู้แทนราษฎรจำนวน 70 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ได้ประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรและประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั่วประเทศได้สำเร็จลง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้สภาผู้แทนราษฎรประชุมกันที่พระที่นั่งนี้ได้ต่อไป ครั้นจำนวนสมาชิกรัฐสภาเพิ่มขึ้นตามอัตราประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำต้องมีที่ทำการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงจำต้องสร้างอาคารรัฐสภาที่รับความต้องการดังกล่าวได้ ในการนี้ มีการวางโครงการสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ถึงสี่ครั้ง แต่สามครั้งแรกไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะคณะรัฐมนตรีซึ่งริเริ่มโครงการต้องพ้นจากตำแหน่งไปเสียก่อน ในครั้งที่สี่ เริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2513 มีกำหนดสร้างเสร็จภายใน 850 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 51,027,360 บาท สถานที่ทำการใหม่ของรัฐสภา ใช้ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2517 ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคมใช้แต่ในทางรัฐพิธีเกี่ยวกับรัฐสภา เช่น รัฐพิธีเปิดสมัยประชุม รัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และใช้ชั้นล่างของพระที่นั่งเป็นพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • http://www.places-of-power.org/wiki/index.php?title=Thailand
  • http://www.parliament.go.th/ ewtadmin/ewt/ parliament_parcy/ ewt_news.php?nid=18461
  • https://th.wikipedia.org/wiki/อาคารรัฐสภาไทย