ตึกสตางค์มงคลสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อ (Name) ตึกสตางค์ มงคลสุข

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ตึกสตางค์ มงคลสุข

ที่ตั้ง Location) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ปณ.2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 7°00'23.8"N 100°30'03.7"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย : EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ. 2511

ผู้ออกแบบ Architectural designer)
  • คุณอมร ศรีวงศ์
  • วิศวกร: คุณรชฎ กาญจนวนิช

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารสตางค์ มงคลสุข เป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2511 และแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2514 และใช้ชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตอธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเป็นชื่ออาคาร