แฟลตเคหะชุมชนดินแดงเก่า

ชื่อ (Name) แฟลตเคหะชุมชนดินแดงเก่า (อาคารแฟลตหมายเลข 1-64)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) แฟลตเคหะชุมชนดินแดงเก่า (อาคารแฟลตหมายเลข 1-64)

ที่ตั้ง Location) ถนนดินแดง ถนนมิตรไมตรี และถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o76'30.86" N, 100o54'90.30" E (พิกัดของอาคารแฟลตหมายเลข 1)

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารพักอาศัยรวมประเภทแฟลต (ที่อยู่อาศัย RES)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารพักอาศัยรวมประเภทแฟลต (ที่อยู่อาศัย RES)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection)
 • พ.ศ.2506-2516 ดูแลโดยกรมประชาสงเคราะห์
 • พ.ศ.2516-ปัจจุบัน ดูแลโดยการเคหะแห่งชาติ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction )
 • แฟลตหมายเลข 1-4 สร้างปี พ.ศ.2506 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2507)
 • แฟลตหมายเลข 5-8 สร้างปี พ.ศ.2506 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2508)
 • แฟลตหมายเลข 9-14 สร้างปี พ.ศ.2507 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2508)
 • แฟลตหมายเลข 15-20 สร้างปี พ.ศ.2508 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2509)
 • แฟลตหมายเลข 21-32 สร้างปี พ.ศ.2510 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2511)
 • แฟลตหมายเลข 33-38 สร้างปี พ.ศ.2511 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2512)
 • แฟลตหมายเลข 39-43 สร้างปี พ.ศ.2512 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2513)
 • แฟลตหมายเลข 44-48 สร้างปี พ.ศ.2513 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2514)
 • แฟลตหมายเลข 49-52, 54 สร้างปี พ.ศ.2514 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2515)
 • แฟลตหมายเลข 53, 55-59 สร้างปี พ.ศ.2516 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2517)
 • แฟลตหมายเลข 60-64 สร้างปี พ.ศ.2517 (บรรจุคนเข้าอยู่ปี พ.ศ.2518)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) สำนักงานอาคารสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ประมาณปี พ.ศ.2494 รัฐบาลได้ดำเนินงานด้านเคหะสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสร้างอาคารลักษณะบ้านไม้และเรือนแถวขึ้นจำนวน 1,088 หลัง บริเวณถนนดินแดงซึ่งเดิมเป็นสถานที่ทิ้งขยะและเป็นทุ่งนา ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2504 กรมประชาสงเคราะห์พบว่าอาคารไม้ที่สร้างขึ้นขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก ประกอบกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ มีมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยได้จำนวนมากในเนื้อที่ดินน้อย จึงได้พิจารณาสร้างเคหะสงเคราะห์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่สามารถใช้พื้นที่ซ้อนกันได้หลายชั้น แบ่งเป็นห้องชุดอยู่อาศัยที่เรียกว่าแฟลตแบบในต่างประเทศ โดยคาดหวังว่าการสร้างอาคารประเภทแฟลตจะคงทนอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 100 ปี และมีค่าบำรุงรักษาน้อย ทางคณะกรรมการสำนักงานอาคารสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ จึงได้จัดทำโครงการเคหะสงเคราะห์อาคารสูงแบบแฟลตเป็นครั้งแรกในที่ดินบริเวณถนนดินแดง โดยรื้ออาคารสงเคราะห์ที่สร้างด้วยไม้ที่ชำรุดทรุดโทรมออก แล้วสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแฟลตแทน อาคารแฟลตชุดแรก (ปัจจุบันคือโครงการเคหะชุมชนดินแดงเก่า) เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 รวมทั้งสิ้น 64 อาคาร มีห้องพักจำนวน 4,144 หน่วย ต่อมา การเคหะแห่งชาติได้รับโอนงานด้านเคหะสงเคราะห์มาดูแลตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 และได้ก่อสร้างอาคารประเภทแฟลตเพิ่มเติมอีกหลายโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นชุมชนเคหะสงเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ (สรุปจาก : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินเคหะชุมชน, ประวัติเคหะชุมชนดินแดง, กรุงเทพฯ; มปป. )