ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ

ชื่อ (Name) อาคารสวนมะลิ (บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ธนาคารไทยพัฒนา (2513-2520) และธนาคารมหานคร (2520-2541)

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 20 อาคารสวนมะลิ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o74'95.94" N, 100o51'11.21" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2513 (1970 AD)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) อมร ศรีวงศ์ Amorn Sriwong)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารสวนมะลิ เดิมคือ ธนาคารไทยพัฒนา (ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503) ถือกำเนิดโดยชาวจีนโพ้นทะเลยุคแรกๆ (พัฒนามาจาก ห้างตันแปงชุนซึ่งก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และเปลี่ยนเป็น บริษัทแบงก์ตันเปงชุน ในปี พ.ศ.2477) จากนั้นบุคคลกลุ่มใหม่และผู้มีอำนาจรัฐได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2503 โดยอาคารนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2513 โดย พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ประธานธนาคารไทยพัฒนาและยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้น เป็นผู้มอบหมายงานชิ้นนี้ให้กับ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ สำหรับใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพัฒนา จากนั้นได้เปลี่ยนเป็น "ธนาคารมหานคร" ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมา เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ธนาคารดังกล่าวได้ถูกควบรวมกิจการกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ.2541 โดยเป็นสำนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสวนมะลิ สำนักงานธุรกิจสวนมะลิ และ สำนักงานธุรกิจสามยอด อาคารจึงใช้ชื่อว่า "อาคารสวนมะลิ" หรือ "ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ" มาจนถึงปัจจุบัน