ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชิดลม

ชื่อ (Name) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชิดลม

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ (พ.ศ.2514-2539)

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o74'91.30" N, 100o54'53.73" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2514

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ดวง ยศสุนทร และ ทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน์ (สำนักงาน ดวง ทวีศักดิ์ ชัยยา และสหาย)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทย) แต่เดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตลาดน้อย ได้พิจารณาสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและบุคลากร โดยได้เลือกที่ดินบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตัดกับถนนชิดลม และมีการประกวดออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยแบบที่ธนาคารฯเลือกใช้ เป็นของสำนักงาน ดวง ทวีศักดิ์ ชัยยา และสหาย ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัทประมวลพัฒนาการ จำกัด ตกแต่งภายในโดย บริษัทพัฒนช่าง จำกัด และ บริษัทราชา จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในพื้นที่ติดกัน เป็นอาคารสำนักงาน 12 ชั้น (อาคาร 2) และอาคาร 10 ชั้น (อาคาร 3 ; สำหรับจอดรถ 8 ชั้น มีที่ทำการชั้นบน 2 ชั้น) โดยมีสำนักงานดวง ทวีศักดิ์ ชัยยา และสหาย เป็นผู้ออกแบบอาคารใหม่ เพื่อให้อาคารทั้งกลุ่ม มีรูปลักษ์ที่สอดคล้องกับอาคารเดิม ก่อสร้างโดย บริษัท ซี.อี.เอส. จากนั้นในปี พ.ศ.2539 ธนาคารฯ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารเอสซีบี พาร์ก พลาซ่า (SCB Park Plaza) บริเวณถนนรัชดาภิเษก กลุ่มอาคารดังกล่าวจึงเป็นสำนักงานชิดลมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)