หอพักบ้านเซเวียร์และอาคารศูนย์เซเวียร์

ชื่อ (Name) หอพักบ้านเซเวียร์ และศูนย์เซเวียร์

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) บ้านเซเวียร์ เลขที่ 43 ซอยราชวิถี 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate)
  • 13o76'71.40" N, 100o53'79.21" E (อาคารหอพักบ้านเซเวียร์)
  • 13o76'72.47" N, 100o53'74.85" E (อาคารศูนย์เซเวียร์)

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารพักอาศัยรวมประเภทหอพัก (ที่อยู่อาศัย RES) หอประชุม (นันทนาการ REC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารพักอาศัยรวมประเภทหอพัก (ที่อยู่อาศัย RES) หอประชุม (นันทนาการ REC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย วัดบ้านเซเวียร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction )
  • อาคารหอพัก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2505 (1961 AD)
  • อาคารศูนย์เซเวียร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2511 (1967 AD)

ผู้ออกแบบ Architectural designer)
  • ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ (อาคารหอพักบ้านเซเวียร์)
  • บริษัท คาซ่า จำกัด (อาคารศูนย์เซเวียร์)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
บ้านเซเวียร์ เป็นวัดในศาสนาคริสต์นิกายโรมิคาทอลิก และเป็นที่ทำการของคณะนักบวชแห่งพระเยซูเจ้า (The Society of Jesus) หรือคณะเยซูอิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 (1958 AD) เป็นต้นมา จากนั้นได้เริ่มสร้างหอพักบ้านเซเวียร์ ในปี พ.ศ.2505 (1961 AD) สำหรับเป็นที่ทำการของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิก โดยได้รับทุนสนับสนุนจากแขวงจีน ส่วนอาคารศูนย์เซเวียร์ ได้ก่อสร้างในปี พ.ศ.2511 (1967 AD) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรมิสเซอร์ออร์