อาคาร 5 โรงพยาบาลประสานมิตร

ชื่อ (Name) อาคาร 5 โรงพยาบาลประสานมิตร

ชื่อดั้งเดิม (Original Name)
  • ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก (โรงพยาบาลประสานมิตร)
  • ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก (โรงพยาบาลสมาคมปราบวัณโรค)
  • อาคาร 5 (โรงพยาบาลประสานมิตร)

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o78'53.92" N, 100o54'64.49" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงานและห้องประชุม (สุขภาพ HLT)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงานและห้องประชุม (สุขภาพ HLT)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย โรงพยาบาลประสานมิตร

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2509 (1966 AD)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคาร 5 โรงพยาบาลประสานมิตร เดิมคืออาคารห้องประชุมของอาคารสถาบันโรคทรวงอก โดยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารสถาบันโรคทรวงอก ด้วยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินงานโรงพยาบาลประสานมิตร ได้จัดตั้งสถาบันโรคทรวงอกขึ้นในปี พ.ศ.2508 เพื่อดำเนินการศึกษาสาเหตุในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ควบคู่ไปกับงานค้นคว้าและต่อต้านวัณโรค ในการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณหลักในการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ และอาคารห้องประชุม รวมถึงการตกแต่งสถานที่และการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดใช้อาคารโดย จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2509 ต่อมาในปี พ.ศ.2514 โรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมาคมปราบวัณโรค จากนั้นในภายหลังได้มีการปรับการจัดการด้านอาคารสถานที่ โดยเปลี่ยนชื่อจาก ห้องประชุม เป็น อาคาร 5 (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นโรงพยาบาลประสานมิตรเช่นเดิม)