โรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ (Name) โรงอาหารกลางน้ำ (The Dome Café)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) โรงอาหาร โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร (Cafetorium)

ที่ตั้ง Location) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เลขที่ 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o72'52.49" N, 100o78'06.67" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) โรงอาหาร (การพาณิชย์ COM)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) โรงอาหาร (การพาณิชย์ COM) โรงฝึกงาน (การศึกษา EDC) และหอประชุม (นันทนาการ REC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2513 (1970 AD)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) จุนโซ ซากากุระ (Junzo Sakakura)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการลงนามกู้เงินระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก ใน "โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา" ระยะแรกมีกำหนด 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2514 โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จำนวน 25 แห่งทั่วประเทศเข้าโครงการดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม ซึ่งมีโครงการย้ายมาตั้งที่อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ขึ้นในปี พ.ศ.2511 ประกอบด้วยอาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร และหอพัก โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดจุนโซซากากุระ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และมีห้างหุ้นส่วนจำกัดออนไท เป็นรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นลงเมื่อปี พ.ศ.2513 และได้เปิดการเรียนการสอนในปีเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ได้สถาปนาเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" และในปี พ.ศ.2522 ได้โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" มาจนทุกวันนี้ สำหรับอาคารโรงอาหาร ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันที่อยู่ในโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้ออกแบบได้ยกตัวอย่างการใช้งานอาคารนี้ไว้ว่า เป็นโรงอาหารหรือหอประชุม (Cafe or Auditorium) และได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า "Cafetorium" สำหรับเป็นศูนย์กลางของนักเรียน หากแต่ทางผู้ครอบครอง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.) ได้เรียกอาคารนี้ว่า "The Dome Café" ทั้งนี้ ในกรณีของโรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารในขณะนั้น มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ จึงต้องก่อสร้างอาคารโรงอาหารดังกล่าวคร่อมอยู่บนที่ชุ่มน้ำ