มัสยิดอัลกุ๊บรอ (สุเหร่าใหญ่)

ชื่อ (Name) มัสยิดอัลกุ๊บรอ (สุเหร่าใหญ่)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 5 ซอย 29 (คลองประเวศ) ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o71'54.85" N, 100o62'81.48" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) มัสยิด (ศาสนา REL)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) มัสยิด (ศาสนา REL)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย คณะกรรมการมัสยิดอัลกุ๊บรอ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2522 (1979 AD)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
มัสยิดอัลกุ๊บรอ (สุเหร่าใหญ่) เป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมในเขตสวนหลวงและพื้นที่ข้างเคียง โดยอาคารมัสยิดหลังปัจจุบัน ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2522 แทนมัสยิดหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5 ล้านบาท