โรงงานเครื่องจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อ (Name) โรงงานเครื่องจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Heavy Equipment Workshop, Rajamangala University of Technology Isan)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) โรงงานเครื่องจักรกลหนัก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Heavy Equipment Workshop, North Eastern Techical College)

ที่ตั้ง Location) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 14o98'98.14" N, 102o12'14.57" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) โรงฝึกงาน (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) โรงฝึกงาน (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2508

ผู้ออกแบบ Architectural designer) นคร ศรีวิจารย์, ดิเรก มานะพงศ์ และ เทิดทูน ขำวิลัย

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
โรงงานเครื่องจักรกลหนัก ได้ก่อสร้างขึ้นในปีที่ 9 ภายหลังจากการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คือในปี พ.ศ.2508 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานของแผนกวิชาเครื่องจักรกลหนักในระดับประกาศนียบัตรครูช่างเทคนิคชั้นสูง (ในโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท) ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นในปีเดียวกัน ดำเนินการออกแบบโดยอาจารย์นคร ศรีวิจารณ์ และอาจารย์ดิเรก มานะพงศ์ โดยมีอาจารย์เทิดทูน ขำวิลัย เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลัง (วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)