อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ (Name) ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ตึกฟักทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ตั้ง Location) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 7o00'80.85" N, 100o49'90.89" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2511

ผู้ออกแบบ Architectural designer) อมร ศรีวงศ์

วิศวกรโครงสร้าง (Structure Engineer) รชฏ กาญจนวณิชย์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
ตึกฟักทอง เป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (เดิมคือ ศูนย์อรรถกระวีสุนทร หรือ ศูนย์ศึกษาหาดใหญ่) ถือเป็นอาคารรุ่นแรกๆ ที่ก่อสร้างในยุคก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคุณอมร ศรีวงศ์ เป็นสถาปนิกที่ได้รับความไว้วางใจจาก ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข (รองอธิการบดี) ให้เป็นผู้ออกแบบอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2511 ซึ่งในระยะแรกเริ่มอาคารเรียนยังมีน้อย นักศึกษาทุกคณะจึงต้องมาเรียนวิชาบรรยายในอาคารดังกล่าว และยังเป็นห้องที่ใช้จัดประชุมอาจารย์และข้าราชการทั้งวิทยาเขต รวมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมเอนกประสงค์ต่างๆ