อาคารศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'37.1"N 100°34'13.5"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเพื่อการเรียน-การสอน งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ และการประชุมนานาชาติ: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) ใช้เป็นอาคารเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 1 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2491

ผู้ออกแบบ Architectural designer) นายช่างกองออกแบบ กรมชลประทาน

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารหลังแรกของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และทำการเปิดสอนวิชาการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  • สถาพร ประดิษฐพงษ์ ,อาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์