อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารหอประชุมใหญ่, อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'28.8"N 100°34'29.4"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารหอประชุมใหญ่: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) สำนักงานเลขานุการ (สำนักงานอธิการบดี) กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกจัดให้เป็นอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2561

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2500

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ศิริชัย นฤมิตรเรขการ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารแห่งแรกที่เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธาน

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • ฐานข้อมูลบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  • สมชาย จึงสิริอารักษ์. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2480. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
  • ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ. 19 มิถุนายน 2561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์. สัมภาษณ์โดย อาริยา เวชโพธิ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
  • สนับสนุนข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
  • สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2561. รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561. [ออนไลน์] http://asa.or.th/asaconservationaward2018/ เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2561 -นิทรรศการใต้ร่มนนทรี "ประวัติหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"