ตึกเทอดสุปรีชากร (อาคารภาควิชาการจัดการป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) ตึกเทอดสุปรีชากร (อาคารภาควิชาการจัดการป่าไม้)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ตึกเทอดสุปรีชากร (อาคารภาควิชาการจัดการป่าไม้)

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'44.7"N 100°34'25.3"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของคณะวนศาสตร์: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนของคณะวนศาสตร์: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 1 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2498

ผู้ออกแบบ Architectural designer) นายช่างกองออกแบบ กรมชลประทาน

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารหลังแรกของคณะวนศาสตร์ และทำการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ และสาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  • เยาวภา อนุจารวัฒน์ สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์