อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°51'02.3"N 100°33'51.3"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงานของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงานของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 3 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2503

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารเรียนดั้งเดิมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารนี้มีการใช้งานที่หลากหลายโดยเป็นที่ทำการชั่วคราวของหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานที่ไม่มีสถานที่ทำงาน จนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  • ศ.เกษม จันทร์แก้ว,ผศ.ดร อรอนงค์ ทิวนิล หัวหน้าภาควิชา วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
  • สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สัมภาษณ์โดย วริษา สายะพันธ์ และ มครินทร์ กาญจนสุต