อาคารห้องสมุดพิทยาลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารห้องสมุดพิทยาลงกรณ

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารพิทยาลงกรณ

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'38.1"N 100°34'12.1"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) ห้องสมุด: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) อยู่ในความดูแลโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 2 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2507

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
มีความสำคัญด้านการเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ตึกพิทยาลงกรณ มีชื่อตามพระนามของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิยาลงกรณ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐานงานสหกรณ์ อันเป็นจุดกำเนิดของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • http://eco.ku.ac.th
  • http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p260.html
  • สูจิบัตรพิธีเปิดห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
  • สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สัมภาษณ์โดย วริษา สายะพันธ์ และ มครินทร์ กาญจนสุต