อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์ (อาคารฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารวิฑูรย์ หงส์สุมาลย์

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'45.4"N 100°34'15.1"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 2 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) ไม่ทราบปีที่สร้างเสร็จ (ก่อสร้างในปีพ.ศ.2512)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) อาจารย์องอาจ สาตรพันธุ์ (2487-ปัจจุบัน) วิศวกรก่อสร้างอาคาร: รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ผลดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สุวชีรัตน์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างสูง 5 ชั้น และเป็นอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, มาลิ สุทธิโอภาส, ชัยยะ เหลืองวิริยะ, สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ, ปัญญา คงสวัสดิ์ และ ภัทรพงษ์ นิภากุล. พ.ศ. 2556. พิธีเปิดป้ายอาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ 12 ธันวาคม 2556. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.