อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (อาคารอินทรีจันทรสถิตย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) ศูนย์เรียนรวม 1

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารอินทรีจันทรสถิตย์

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'50.1"N 100°34'15.6"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 2 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) ไม่ทราบปีที่สร้างเสร็จ (ก่อสร้างในปีพ.ศ.2514)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารเรียนรวมหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง (Reference)
สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สัมภาษณ์โดย อาริยา เวชโพธิ์