อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°51'03.6"N 100°34'11.6"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตร์: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตร์: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 3 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2514

ผู้ออกแบบ Architectural designer) กรมโยธาธิการ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.