อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (สำนักหอสมุด)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'51.7"N 100°34'19.2"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารหอสมุด: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารหอสมุด: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2522

ผู้ออกแบบ Architectural designer) รองศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร บริษัท Cape

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารห้องสมุดที่มีการก่อสร้างในยุคก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อตามพระนามของพระช่วงเกษตรศิลปการ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็น 1 ใน 3 ของบูรพาจารย์ที่ร่วมกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ปี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • http://lib.ku.ac.th/web/index.php/about/library/historym
  • http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p058.html
  • สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สัมภาษณ์โดย วริษา สายะพันธ์ และ มครินทร์ กาญจนสุต