อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ (Name) อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°50'40.7"N 100°34'36.6"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารอเนกประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถูกจัดให้เป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นลำดับที่ 2 โดยคณะกรรมการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2512

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ทางด้านถนนพหลโยธิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • พาสินี สุนากร, วันดี พินิจวรสิน และ จรูญพันธ์ บรรจงภาค. ม.ป.ป. อนุรักษ์อาคารเกษตรกลาง บางเขน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
  • สนับสนุนข้อมูลจาก สมหมาย หอมสวาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สัมภาษณ์โดย วริษา สายะพันธ์