อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อ (Name) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารหมายเลข 23)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารอำนวยการและมนุษยศาสตร์ : BK 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13.878601°N,100.589891°E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย: EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงาน: EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2514

ผู้ออกแบบ Architectural designer) กองพัฒนาอาคาร กรมการฝึกหัดครู

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จ ในปี 2514 แรกเริ่มเป็นอาคารสำนักงานโดยมีชื่ออาคารเดิมว่า"อาคารอำนวยการและ มนุษยศาสตร์" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ส่งมอบอาคารให้แก่สถาบันราชภัฏพระนครตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2540 ปัจจุบันได้ใช้เป็นอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารหลังจากก่อสร้าง (Summary of important changes after completion)
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับการโอนคืน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ.2545 แล้ว มหาวิทยาลัยได้ออกแบบทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ ในทุก ระบบ เช่น ไฟฟ้า, ห้องน้ำ-ส้วม, ระบบประปา, สุขาภิบาล, ทาสีอาคาร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 7,165,650 บาท

ลักษณะของอาคาร (Building character)
มีความสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,654.75 ตารางเมตร

การประเมิน (Evaluation)
การประเมินผลทั่วไป เป็นอาคารที่แสดงถึงลักษณะของยุคโมเดิร์น ซึ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ มีการระบายอากาศและการรับแสงธรรมชาติที่ดี มีการออกแบบแผงกันแดดให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร อาคารมีความโดดเด่นสวยงามแบบโมเดิร์นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • โครงการออกแบบสำรวจและจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  • การพัฒนาทางกายภาพด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สรุปข้อมูลอาคารทั้งหมด (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) วันที่ 3 สิงหาคม 2561