อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ชื่อ (Name) ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13°45'52.6"N 100°32'09.4"E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารโรงพยาบาล: Health

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารโรงพยาบาล: Health

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) โรงพยาบาลราชวิถี

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2525

ผู้ออกแบบ Architectural designer) JAIN Sakontanarat Architect

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
โรงพยาบาลราชวิถี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลหญิง" ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โรงพยาบาลได้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลหญิง มาเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า" โรงพยาบาลราชวิถี" และหลังจากนั้นในปีพ.ศ.2525 ได้ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรคและบำบัดผู้ป่วย เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า "ตึกสิรินธร"

เอกสารอ้างอิง (Reference)
  • โรงพยาบาลราชวิถี. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2561, จากวิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลราชวิถี
  • วรัญญู ศิรวรรณ์, 2561