อาคารเอไอเอ (AIA Building)

ชื่อ (Name) อาคารเอไอเอ (AIA Building)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารเอไอบี (AIB Building)

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o43'39.1" N, 100o31'29.2" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารสำนักงาน (การพาณิชย์ COM)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2507

ผู้ออกแบบ Architectural designer) สำนักงานสถาปนิก จอห์น เกรแฮม (John Graham & Company)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
เอไอเอ ได้ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานของตนเองขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2507 บริเวณหัวมุมถนนสุรวงศ์ตัดกับถนนเดโช เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2509 โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ เสด็จเป็นประธานในพิธี

เอกสารอ้างอิง (Reference)

เว็บไซต์

บริษัท เอไอเอ จำกัด (https://www.aia.co.th)

หนังสือ

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ. (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.