กรรณิการ์ คอร์ท (Kannikar Court)

ชื่อ (Name) กรรณิการ์ คอร์ท (Kannikar Court)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 128 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o43'29.8" N, 100o32'14.1" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อพาร์ตเมนต์; ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า (ที่อยู่อาศัย RES)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อพาร์ตเมนต์; ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า (ที่อยู่อาศัย RES)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย บริษัท วิเศษธุรกิจ จำกัด (Vises Business Co., Ltd.)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2510

ผู้ออกแบบ Architectural designer) เจน สกลธนารักษ์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
กรรณิการ์ คอร์ท เป็นอาคารแบบห้องชุดสำหรับเช่าหรือที่เรียกว่า "อะพาร์ตเมนต์" รุ่นแรกๆ ของประเทศไทย ดำเนินโครงการโดย บริษัท วิเศษธุรกิจ จำกัด อาคารและห้องพักเน้นความโออ่ากว้างขวางสำหรับรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือให้ชาวต่างประเทศเช่าในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2510 และมีการดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

หนังสือ

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ. (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.