อาคาร DOB (DOB Building)

ชื่อ (Name) อาคาร DOB (DOB Building)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 318 ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o44'14.9" N, 100o30'58.6" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) สำนักงานและพื้นที่ให้เช่า (พาณิชย์ COM)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) ธนาคาร (พาณิชย์ COM)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย บริษัท วัน เรสซิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Resident One Property Co., Ltd.)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2514

ผู้ออกแบบ Architectural designer) เกียรติ จิวะกุล

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคาร DOB แต่เดิมคือธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวลำโพง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2514 หลังจานั้น ธนาคารกรุงเทพได้ย้ายที่ทำการสาขาหัวลำโพงไปยังอาคารแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ริมถนนพระราม4 ทางฝั่งทิศเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและมีที่จอดรถ ในเวลาต่อมา บริษัท วัน เรสซิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จึงเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานและพื้นที่ให้เช่า โดยใช้ชื่อว่า อาคาร DOB

เอกสารอ้างอิง (Reference)
หนังสือ ผุสดี ทิพทัส. (2539). สถาปนิกสยาม พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และแนวคิด (พ.ศ.2475-2537). กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ. (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. เว็บไซต์ http://www.dobthailand.com/index.php