คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ (Name) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o44'36.7" N, 100o31'52.8" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2525

ผู้ออกแบบ Architectural designer) ทรงคุณ อัตถากร

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของคณะฯ และรองรับการย้ายจากที่ตั้งเดิม (ซึ่งอยู่ที่อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน) มายังบริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2525 และยังมีการใช้สอยอาคารมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)
เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www2.pharm.chula.ac.th/pharm/index.php)