ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ (Name) ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ตึกโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง Location) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o44'25.0" N, 100o31'51.5" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับมัธยมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับมัธยมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2479

ผู้ออกแบบ Architectural designer) อี. มันเฟรดี (E. Manfredy)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
"ตึก 1" ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมคือ "ตึกโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการย้ายโรงเรียนมัธยมหอวังฯมาจากบริเวณเดิมที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ อาคารนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2479 และเป็นอาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียน จากนั้นในปี พ.ศ.2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ยุบโรงเรียนมัธยมหอวังฯลง และจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น อาคารดังกล่าวจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ "ตึก 1" ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน