บ้านพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Student Village)

ชื่อ (Name) บ้านพักนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Student Village)

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เลขที่ 58 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 14o04'37.1" N, 100o36'44.4" E (พิกัดของอาคาร SV 1)

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) บ้านพัก (ที่อยู่อาศัย RES)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) บ้านพัก (ที่อยู่อาศัย RES)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction )
  • พ.ศ.2520 (Student Village One & Student Village Two)
  • พ.ศ.2525 (Student Village Three)

ผู้ออกแบบ Architectural designer) บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
บ้านพักนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Student Village เป็นกลุ่มบ้านพักสำหรับรองรับนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาที่นำครอบครัวมาอาศัยอยู่ด้วย บ้านแต่ละหลังสามารถรองรับผู้อาศัยได้ 2 ครอบครัว โดยมีบ้านจำนวนทั้งหมด 69 หลัง (อาคาร SV 1 - SV 69) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Student Village One (อาคาร SV 1 - SV 20) และ Student Village Two (อาคาร SV 21 - SV 40) เปิดใช้งานในปี พ.ศ.2520 ส่วน Student Village Three (อาคาร SV 41 - SV 69) เปิดใช้งานในปี พ.ศ.2525 นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในปี พ.ศ.2525

เอกสารอ้างอิง (Reference)
หนังสือ
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ. (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. David L. Terry (editor). (1981). AIT Annual Report 1980. Bangkok: AIT The Public Relations Office. Peter J. Swan (editor). (1983). AIT Annual Report 1982. Bangkok: AIT Office of Information Service.