สำนักหอสมุดกลาง (อาคาร LIB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ (Name) สำนักหอสมุดกลาง (อาคาร LIB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o45'23.6" N, 100o37'04.3" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) ห้องสมุด (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) ห้องสมุด (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2518, ส่วนต่อเติมในปี พ.ศ.2523 และ 2519

ผู้ออกแบบ Architectural designer) n/a (อาคาร 1), วิรัช สุขวิรัช (อาคาร 2-3 ซึ่งเป็นส่วนต่อเติม)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
หลังจากการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2514 และใช้อาคารต่างๆ เป็นห้องสมุดชั่วคราวมาระยะหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดขนาด 6,400 ตารางเมตร โดยเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2518 พร้อมๆ กับยกฐานะเป็นสำนักหอสมุดกลางในปีเดียวกัน จากนั้นได้สร้างอาคารเพิ่มเติมขนาด 3,600 ตารางเมตร เชื่อมต่อทางทิศใต้ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2523 และสร้างอาคารขนาด 3,600 ตารางเมตรอีกหนึ่งหลังเชื่อมต่อทางทิศเหนือ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2529

เอกสารอ้างอิง (Reference)
เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (www.lib.ru.ac.th) งานวางผังแม่บท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง