คณะมนุษย์ศาสตร์ (อาคาร HUB 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ (Name) คณะมนุษย์ศาสตร์ (อาคาร HUB 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o45'19.2" N, 100o37'08.8" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2516

ผู้ออกแบบ Architectural designer) วิสุทธิ์ ภานุทัต

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ.2514 หลังจากที่ใช้อาคารชั่วคราวในการเรียนการสอนมาระยะหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการก่อสร้างและวางศิลาฤกษ์อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2516 เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนถาวรของคณะ และมีการใช้สอยมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)
เว็บไซต์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (www.human.ru.ac.th) งานวางผังแม่บท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง