อาคารศิลาบาตร (อาคาร SBB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ (Name) อาคารศิลาบาตร (อาคาร SBB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o45'25.4" N, 100o37'10.3" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2521

ผู้ออกแบบ Architectural designer) วิรัช สุขวิรัช

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
อาคารศิลาบาตรเป็นอาคารสำหรับบรรยายรวมแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนรวม ห้องประชุม และที่ทำการของกองกิจการนักศึกษา

เอกสารอ้างอิง (Reference)
งานวางผังแม่บท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง