คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร EOB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ (Name) คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร EOB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง Location) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o45'26.0" N, 100o37'02.9" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) อาคารเรียนในระดับอุดมศึกษา (การศึกษา EDC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2518

ผู้ออกแบบ Architectural designer) n/a

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
คณะศึกษาศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ.2514 หลังจากที่ใช้อาคารอื่นเป็นที่ทำการชั่วคราวมาระยะหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ขึ้น และเปิดใช้อาคารในปี พ.ศ.2518 เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนถาวรของคณะ

เอกสารอ้างอิง (Reference)
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (www.edu.ru.ac.th)