โรงละครแห่งชาติ

ชื่อ (Name) โรงละครแห่งชาติ

ชื่อดั้งเดิม (Original Name) ไม่มี

ที่ตั้ง Location) เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS Coordinate) 13o45'31.5" N, 100o29'32.2" E

ประเภทของอาคารปัจจุบัน (Current typology) โรงละคร (นันทนาการ REC)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (Original typology) โรงละคร (นันทนาการ REC)

การปกป้องคุ้มครอง (State of protection) ดูแลรักษาโดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (Year of competition of construction ) พ.ศ.2508

ผู้ออกแบบ Architectural designer) อิสสระ วิวัฒนานนท์ (สถาปนิก ผู้ออกแบบแต่แรก) หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร (สถาปนิก ผู้แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2507)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร History of buildings)
หลังจากที่มีการใช้หอประชุมกรมศิลปากรในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นโรงละครแห่งชาติชั่วคราวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ต่อมาในปี พ.ศ.2504 ทางกรมศิลปากรจึงได้จัดสร้างโรงละครแห่งชาติอย่างถาวรขึ้น สำหรับจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมถึงใช้รองรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่และการสาธารณกุศล อาคารเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2508 และยังมีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)
หนังสือ
ลาวัลย์ จิระสุรเดช. (2557). หอการแสดงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.